§ 1. ORGANISATIONENS NAMN
Ungdomsorganisationens namn är Devote och har sitt säte i Uppsala.

§ 2. MÅLGRUPP
devote är en sammanslutning av ungdomar från hela Sverige.

§ 3. ORGANISATIONENS SYFTE
Mom 1
. främja kulturell verksamhet inom dans med fokus på breakdance
. engagera fler barn och ungdomar till en meningsfull och drogfri fritid
. öka förståelsen för alla människors lika värde, jämlikhet och jämställdhet inom dansen
. stå upp för demokratins idéer och stärka den demokratiska medvetenheten hos ungdomar
Mom 2
Organisationen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

§ 4. ARBETSSÄTT
Organisationens syften ska uppnås genom att.
. annordna dansaktiviteter och tävlingar som är öppna för alla
. skapa en samlingspunkt för dansare och förbättra kommunikationen
. lära ungdomar att dansa
. på olika sätt ge svenska dansare en chans att utvecklas till en internationell nivå
. ge ungdomar kunskap om danshistoria samt öka medvetenheten om kulturen
. informera och stimulera ungdomar till en drog- och våldsfri livsstil

§ 5. ORGANISATION
Mom 1
devote är organiserade enligt följande:
. Kongressen: Kongressen är det högsta beslutande organet
. Förbundsstyrelsen: Förbundsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av devotes angelägenheter.
. Lokalavdelningar: Lokalavdelningarna är devotes nätverk och kan vara såväl geografiska som tematiska.
. Styrelsens säte skall vara i Uppsala.
Mom 2
Organisationens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 6. MEDLEMSKAP
Mom 1
Varje person har möjlighet att bli medlem under förutsättning att personen accepterar devotes stadgar.
Mom 2
Medlemskap kan beviljas från och med det år personen fyller 7 år och fram till det år personen fyller 35 år.

§ 7. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Mom 1
Medlem, som önskar att säga upp sitt medlemskap i devote, skall skicka in anmälan till styrelsen.
Mom 2
Medlem som under ett år inte uppgett att han/hon önskar stanna kvar som medlem anses ha gått ur devote.
Mom 3
Medlem samt lokalavdelningar som bryter mot devotes stadgar eller bestämmelser eller genom sitt uppträdande skadar devote kan av styrelsen uteslutas.
Mom 4
Medlem, som utgått eller uteslutits ur devote, har inte rätt att få tillbaka vad personen inbetalat eller skänkt.
Mom 5
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och träder i kraft med omedelbar verkan, men skall tas upp på kommande kongress för behandling.

§ 8. ÅTERINTRÄDANDE
Mom 1
Om medlem, som uteslutits, önskar återinträda i devote, skall ansökan göras hos styrelsen som avgör om återinträdandet skall beviljas. Beslut om återinträde fattas med 2/3 majoritet.

§ 9. KONGRESSEN
Mom 1
Kongressen är devotes högsta beslutande organ. Alla medlemmar innehar närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt. Kongressledamöter har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Revisorer har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt. Ledamöter av förbundsstyrelsen är alltid kongressledamöter.
Ordinarie kongress hålls varje år före april månads utgång.
Mom 2
Extra kongress sammankallas av förbundsstyrelsen på eget initiativ eller om förbundsstyrelsen mottagit skriftlig begäran från revisorer eller om 2/3 av lokalavdelningarna så önskar. Extra kongress ska hållas inom fyra månader från det att giltig begäran inkommit till förbundsstyrelsen. Tid och plats för kongressen bestäms av förbundsstyrelsen.
Mom 3
Skriftlig kallelse till kongressens ledamöter ska skickas minst 4 veckor före en kongress. Senast 14 dagar före ordinarie kongress ska ledamöterna erhålla förslag till dagordning och underlag för de ärenden som avses bli behandlade enligt dagordningen.
Mom 4
Vid ordinarie kongress ska minst följande ärenden behandlas:
1. Val av funktionärer a) Ordförande och vice ordförande b) Sekreterare
c) Två justerare, tillika rösträknare tillsammans med ordförande och vice ordförande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Förbundsstyrelsens redovisning av verksamheten under kongressperioden.
5. Behandling av revisorernas berättelse.
6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
8. Föredragning av budget och verksamhetsplan
9. Frågor väckta av förbundsstyrelsen
10. Frågor väckta av medlemmar eller lokalavdelningar
11. Val av förbundsstyrelse
a. Ordförande för en kongressperiod
b. Övriga ledamöter växelvis för två kongressperioder
12. Val av revisor
13. Val av valberedning.
Mom 5
Vid extra kongress får . förutom punkterna 1-3 ovan . endast behandlas den eller de frågor som föranlett att kongressen har sammankallats.
Mom 6
Beslut vid kongressen fattas genom öppen omröstning. Personval avgörs dock alltid genom sluten omröstning. Varje ledamot har en röst. Kongressens beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal har kongressens ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
Mom 7
Alla medlemmar och lokalavdelningar har rätt att senast två månader före ordinarie kongress (med motionsbehandling) skicka in skriftligt förslag, s.k. motion, till förbundsstyrelsen som ska yttra sig om förslaget. Förbundsstyrelsen ska senast 20 dagar före ordinarie kongress skicka förslagen med yttranden till samtliga kongressens ledamöter.

§ 10. KONGRESSLEDAMÖTER
Mom 1
Varje lokalavdelning har rätt att skicka två kongressledamöter till kongressen, samt en ytterligare för varje påbörjat femhundratal medlemmar utöver ettusen. För varje ledamot har lokalavdelningen även rätt att sända en ersättare.
Mom 2
Val av kongressledamöter sker årligen på lokalavdelningens årsmöte. Medlemsräkning som grund för val sker den 31 december året innan årsmötet äger rum.
Mom 3
Varje registrerad medlem som tillhör den aktuella lokalavdelningen kan föreslås till ledamot.
Mom 4
Kongressledamot som valts på lokalavdelningens årsmöte anses och kallas som kongressledamot även på eventuella extrakongresser under kongressperioden.

§ 11. FÖRBUNDSSTYRELSEN
Mom 1
Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Mom 2
Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, samt 3-6 ytterligare ledamöter.
Mom 3
Förbundsstyrelsens ordförande väljs på två år, övriga ledamöter varje år.
Mom 4
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett Verkställande Utskott (VU) som leder den operativa verksamheten. VU skall bestå av ordförande, vice ordförande samt ytterligare en ledamot.
Mom 5
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kassör kan om synnerliga skäl föreligger väljas utanför förbundsstyrelsen.
Mom 6
Förbundsstyrelsen bör sammankallas, på kallelse av ordförande, minst fyra gånger årligen.
Mom 7
Förbundsstyrelsen äger rätt att kalla adjungerade vid behov.
Mom 8
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter, varav en av dem är ordförande eller vice ordförande, deltar i mötet.
Mom 9
Förbundsstyrelsen utser de personer som äger rätt att teckna organisationens firma.
Mom 10
Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning. Votering i personfrågor skall alltid vara sluten. När förbundsstyrelsen fattar beslut krävs 2/3 majoritet och vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Mom 11
Förbundsstyrelsen tillsätter de kommittéer och ansvarspersoner som styrelsen anser behövs.

§ 12. LOKALAVDELNINGAR
Mom 1
Lokalavdelningarna är devotes nätverk och verkar lokalt för att förverkliga devotes syften. Det kan finnas både geografiskt baserade men också tematiskt baserade lokalavdelningar.
Mom 2
Varje medlem tillhör någon lokalavdelning, den närmaste geografiskt baserade lokalavdelningen om inte annat önskas.
Mom 3
Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet.
Mom 4
Årsmötet väljer en lokalavdelningsstyrelse som har till uppgift att leda arbetet i lokalavdelningen mellan årsmötena.
Mom 5
Lokalavdelningars stadgar och stadgeändringar skall underställas förbundsstyrelsen för fastställande och i lokalavdelningens stadgar skall framgå att medlem i lokalavdelning också måste vara medlem i devote, samt att lokalavdelningen årligen skall underrätta förbundets styrelse om sin ordförande, sekreterare och styrelse.
Mom 6
Lokalavdelningarna måste årligen sända sina verksamhetsberättelser till förbundet, vilket skall framgå av lokalavdelningens stadgar.
Mom 7
Lokalavdelning äger ej rätt att uttala sig i förbundets namn utan uttalar sig i eget namn.

§ 13. VALBEREDNING
Valberedningen utses för ett år och senast 45 dagar före kongress skall valberedningens ordförande skriftligen lämna förslag till dels funktionärer till kongressen, dels till förbundsstyrelseledamöter för de platser som är öppna för omval.

§ 14. VALBARHET
Valbar är en person som är medlem samt förklarat sig beredd att delta i val.

§ 15. REVISION
Mom 1
Räkenskapsåret löper från den 1 januari till 31 december.

Mom 2
Organisationens samtliga räkenskaper skall granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

§ 16. ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om stadgeändringar fattas med 2/3 majoritet av de närvarande vid kongressen.

§ 17. STADGARNAS BESTÄMMELSER
Bestämmelserna i dessa stadgar om organisationens syfte och grund får aldrig i sin andemening ändras.

§ 18. ORGANISATIONENS UPPLÖSNING
För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månaders mellanrum, varav minst en är ordinarie. I kallelsen till kongress som har att behandla fråga om organisationens upplösning skall förslag lämnas om hur förbundsstyrelsen skall förfara med organisationens tillgångar.